Valná hromada 24.4.2023

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Residence Lipno Management s.r.o. svolává valnou hromadu na 24.4.2023 v 10.00 hodin v kanceláři notáře, Mgr. Roberta Procházky, Široká 434/13, 370 01 České Budějovice.


Pozvánka na valnou hromadu společnosti

zasíláme Vám pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat v kanceláři notáře Mgr. Roberta Procházky.

Jediným bodem valné hromady bude sloučení 3 podílů do jednoho podílu pro každého společníka včetně zrušení kmenových listů ve společnosti.

 

S tímto je spojena úprava společenské smlouvy. Nové znění bodu společenské smlouvy týkající se podílů naleznete v pozvánce jako návrh usnesení.  

 

Tato valná hromada je konána na základě schválení záměru o konání této valné hromady a provedení výše uvedené změny. Záměr sloučení 3 podílů každého společníka v 1 podíl a zrušení kmenových listů byl schválen na valné hromadě konané per rollam v termínu 18.11. - 3.12.2022 - usnesení č. 4.  

 

Bod 4 valné hromady konané per rollam byl schválen nadpoloviční většinou všech společníků.  


Důvody pro změnu společenské smlouvy a ustanovení ohledně podílů jsou:

Sloučení 3 podílů v 1 podíl

Nyní má každý společník za každou vlastněnou nemovitost 3 podíly v Residenci Lipno Management s.r.o. Každý podíl je v hodnotě 1 Kč. Celkem tak každý společník vlastní 3 podíly v hodnotě 3 Kč za každou nemovitost.  

 

Tento stav není závadný, ale vzhledem k jednoduchosti, přehlednosti a dalšímu bodu nám přijde srozumitelnější, aby každý společník měl za každou vlastněnou nemovitost pouze 1 podíl v hodnotě 3 Kč. Pro Vás jako společníky, se tedy nemění hodnota podílu, pouze jejich počet.     

Zrušení kmenových listů

Druhým důvodem je zrušení kmenových listů. Jeden kmenový list jste obdrželi při koupi nemovitosti. Zbylé 2 kmenové listy jste nabyli schválením rozdělení uvolněných podílů na valné hromadě konané 4.10.2022. Tyto 2 nově nabyté kmenové listy jsou pro většinu společníků uloženy v trezoru v  sídle společnosti. 

Důvod, proč jsme Vám je nedistribuovali?  

Hlavním důvodem je právě konání valné hromady, na kterou Vás nyní zveme. Tato valná hromada bude, po schválení usnesení kmenové listy rušit. Kmenové listy jsme Vám proto nezasílali, abychom předešli zasílání kmenových listů sem a tam. 

Jestliže bude navrhovaný stav, usnesení, přijat, pak je potřeba vrátit všechny kmenové listy do sídla společnosti. Jednatelé pak zajistí jejich znehodnocení včetně prohlášení o zrušení kmenových listů.

Důvod rušení kmenových listů

Hlavním důvodem zrušení kmenových listů je možnost žádat o dotace např. na fotovoltaickou elektrárnu. Obecně jsou všechny společnosti s ručením omezením s vydanými kmenovými listy vyňaty z možnosti žádat o dotace.

 

Zrušení kmenových listů se nijak nedotýká Vašich práv a povinností společníka. Převoditelnost podílů je zachována. Jelikož podíl v RLM je spojen s vlastnictvím nemovitosti, pak při případném prodeji nemovitosti byste zahrnuli do kupní smlouvy i převod podílu na nového majitele nemovitosti a zároveň společníka RLM.


Náležitosti valné hromady

Jelikož se jedná o valnou hromadu týkající se podílů ve společnosti, pak je vyžadována 100 % účast všech společníků.

 

Nejen z tohoto důvodu jsme pro Vás připravili PLNOU MOC (kterou je nutné z Vaší strany ověřit na CzechPoint) a zaslat poštou na adresu:
Residence Lipno Management s.r.o.
382 78 Lipno nad Vltavou 880

nejpozději do 20.4.2023

 

V plné moci je předvyplněn Václav Hobora, prokura společnosti. Jako zmocněnce si můžete vybrat kohokoli jiného, kdo Vás bude na valné hromadě zastupovat - přikládáme i prázdnou plnou moc. 

 

V pozvánce na valnou hromadu jsou vyjmenováni společníci. Plnou moc prosím jako zmocnitel vyplňte přesně dle Vašeho jména v pozvánce, abychom předešli případné administrativní chybě při konání valné hromady.  

Tato plná moc opravňuje zmocněnce k tomu, aby za Vás valnou hromadu absolvoval a hlasoval na ní Vaším jménem. 


Účast & kmenové listy

Pokud se necháte na valné hromadě zastupovat na základě plné moci, žádáme Vás, abyste kmenový list, který jste obdrželi při koupi domu a druhý a třetí kmenový list (pokud je máte u sebe) ve Vašem vlastnictví předali zmocněnci. Budete-li zmocňovat Václava Hoboru, pak zašlete Vaše kmenové listy společně s plnou mocí do sídla společnosti - viz uvedená adresa výše.

 

Počítáme samozřejmě s tím, že usnesení bude přijato tak, jak je v návrhu usnesení. Zástupci RLM (jednatelé účastni na valné hromadě), by všechny kmenové listy převzali po ukončení valné hromady a zajistili jejich znehodnocení.