Vyúčtování II-2022

Vyúčtování II-2022 a rok 2022

Vážení majitelé,
na své stránce najdete po kliknutí na své jméno a svůj dům přehled všech svých vyúčtování. 
To aktuální za 2. pololetí roku 2022 naleznete ve složce 2022.

Poznámky k vyúčtování

Důležité poznámky k vyúčtování jsou napsány přímo na Vašem vyúčtování, ale některé uvádíme zde:

Vodné, stočné a srážková voda:

Převod sítí (vodovod a kanalizace) obci Lipno nad Vltavou proběhl k 9.8.2022. K tomuto datu jsou odečteny vodoměry ve Vašich domech. Tento stav vodoměru budou sloužit jako počáteční stav pro Vaši smlouvu se společností ČEVAK.

Ve vyúčtování za druhé pololetí tedy naleznete poslední vyúčtování vodného a stočného mezi Vámi a RLM k 9.8.2022. 

 

Srážková voda

Od druhého pololetí roku 2021 do 9.8.2022 Vám účtujeme srážkovou vodu. K platbě za srážkovou vodu nás zavazuje Smlouva vlastníků provozně souvisejících kanalizací, kterou jsme jako majitelé dešťové, splaškové kanalizace a vodovodu uzavřeli se sousedním projektem, společností STAR VILL. Uvedená smlouva byla uzavřena k upravení vztahů mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací ve smyslu §8 odst. 3 a §8 odst. 15 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. tak, aby bylo zajištěno plynulé provozování vodovodů a kanalizací. Smlouva byla podepsána k 7.7.2021. Převodem vodovodu a kanalizace na obec Lipno nad Vltavou pozbyla tato smlouva účinnost. 

 

Obecně je nutné konstatovat, že citovaný zákon ukládá hradit srážkovou vodu všem subjektům napojeným na dešťovou kanalizaci, s výjimkou domů určených k trvalému bydlení nebo privátní rekreaci. Jinými slovy, komerčně užívané nemovitosti jsou ze zákona povinny hradit srážkovou vodu. Toto ustanovení se týká i domů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci přes vsak na pozemku. Vsak je procentuálně zohledněn ve výpočtu srážkové vody.

Ustanovení zákona (a smlouvy) se týká také komunikace v areálu, jelikož je v majetku RLM, tedy komerčního subjektu. 

Domy napojené na dešťovou kanalizaci a m2 ploch výpočtu srážkové vody (zastavěná plocha dle katastru nemovitostí):


Komunikace v areálu: 3.181 m2

Recepce: 177 m2

898: 98 m2

899: 98 m2 (privátní použití = 0 m2)

891: 108 m2

892: 107 m2

893: 106 m2

894: 106 m2

895: 106 m2

896: 106 m2

897: 106 m2 (privátní použití = 0 m2)

869: 102 m2

872: 101 m2

873: 102 m2

874: 101 m2

890: 101 m2

867: 65 m2

868: 66 m2

870: 65 m2

871: 66 m2


Ostatní domy nejsou napojeny na dešťovou kanalizaci a pro odvod srážkové vody využívají pouze vsak na svém pozemku.

Pro výpočet skutečné srážkové vody je dle zákona použit výpočet:


Odtokový součinitel: 0,9

Srážkový normál: 0,780 pro rok 2021; 0,764 pro rok 2022

Zohlednění vsaku: 50% pro domy 869, 895 - 899, 874, 890 - 892

Zohlednění vsaku: 25% pro domy 867, 868, 870 - 873, 880, 893 a 894

Silnice nemá vsak - bez procentuálního zohlednění

Počet dnů za období


Po dosazení do vzorce:
m2 plochy x odtokový součinitel x srážkový normál x zohlednění vsaku x počet dnů vyúčtování x cena stočného = hodnota úhrady srážkové vody
.

 

Výše uvedené se týká jen výše uvedených domů, které jsou napojeny na dešťovou kanalizaci. Všech majitelů se pak týká výpočet pro recepci a silnici, a to v podílu 1/42 (počet nemovitostí).    

Výpočet pro silnici rok 2021:

3181 m2 x 0,9 x 0,780 x 0% = 2233,06 (rok) / 42 (nemovitostí) = 53,17

Za období 7.7. - 31.12.2021 (177 dní) se pak jedná o hodnotu 25,85 za každou nemovitost.


Výpočet pro recepci (880) rok 2021:
177 m2 x 0,9 x 0,780 x 25% = 31,06 (rok) / 42 (nemovitostí) = 0,74

Za období 7.7. - 31.12.2021 (177 dní) se pak jedná o hodnotu 0,36 za každou nemovitost.

 

Všichni majitelé se tak podílejí koeficientem (28,85 + 0,36) 26,21 na srážkové vodě za rok 2021.


Stejným výpočtem, se změněným koeficientem srážkového normálu (0,764) dojdeme k podílu každého majitele na srážkové vodě za rok 2022, který za první pololetí roku 2022 činí 25,88 a za období 1.7. - 9.8.2022 pak 5,95.

Korekce ve vyúčtování

 

Za druhé pololetí 2021 a první pololetí 2022 jsme každému z Vás vyúčtovali 1/42 celkové částky srážkové vody. Vycházeli jsme z informace, že se jedná pouze o srážkovou vodu, která se týká silnice ve vlastnictví RLM. Proto jsme uvedenou částku rozdělili 1/42 podílem. 

 

Po konzultaci se společností ČEVAK, i na základě připomínky jednoho z majitelů, jsme obdrželi výše uvedený vzorec výpočtu. Tento výpočet jsme aplikovali zpětně na vyúčtování za druhé pololetí 2021 a první pololetí 2022. Tato korekce je pak součástí vyúčtování za druhé pololetí 2022, tedy právě zasílaného vyúčtování. 

 

Domy se vsakem na pozemku a bez napojení na dešťovou kanalizaci, obdrží zpět částku 396 Kč a hradí (již uhradili) tak pouze svůj podíl za srážkovou vodu za silnici a recepci. 

 

Výše zmíněné domy, které jsou přes vsak na pozemku napojeni do dešťové kanalizace, pak naopak doplácí částku dle zastavěné plochy a procentuálního zohlednění vsaku na pozemku. 

 

Celkový výsledek této korekce je pro RLM nulový - jedná se pouze o korekci částek uhrazených majiteli domů.

 

Vyúčtování za období 1.7. - 9.8.2022, které je také součástí Vašeho vyúčtování, je již provedeno dle uvedeného výpočtu

Výsledek roku 2022

yCelkový výsledek pronájmu domů za celý areál Residence Lipno za rok 2022 činí 10.334.721 Kč (výnos majitelů). Od roku roku 2022 odvádíme z výnosů 10% DPH (ubytování), a proto se může zdát, že především druhé pololetí roku 2022 dosáhlo nižšího výsledku. 

Celkový brutto výsledek arerálu Reisdence Lipno včetně DPH 10% za rok 2022 činí 11.368.193 Kč. Výsledek se tak za celý areál vyrovnává "předcovidovým letům".

 

Jsme si vědomi toho, že hlavně větší domy dosahují lepších výsledků a menší domy buď stagnují, nebo si mohli v některých případech i částečně pohoršit v celkovém výsledku. 

 

Z tohoto důvodu se intenzivně zabýváme propagací (nejen) menších domů, ale také jsme během ledna 2023 zavedli pronájem "Dvojdomku" (2 domy D5 pod jednou střechou společně) jako alternativu k velkým domům. První výsledky naznačují, že tento produkt by mohl být úspěšný a zaplnit tak nejen díru na trhu. Trend pronájmu tohoto nového typu ubytování stále sledujeme a budeme nabízet update výsledků zde na webových stránkách.

 

Aktuálně pracujeme na analýze a implementaci mnoha obchodních opatření s cílem zvýšit obsazenost a výnosy celého resortu a postupně vybrané z nich zavádíme do praxe. O jednotlivých krocích budete také informování zde na webových stránkách a na valné hromadě.

NETTO rent je částka, kterou po odečtení provize získává majitel = výnos majitele.

Balíčky služeb dle SPS - dodatek od roku 2023

Na základě schváleného rozpočtu a podepsaného dodatku ke Smlouvě o poskytování služeb (SPS) započítáváme s Vašimi výnosy za druhé pololetí 2022 částku dle Vámi zvoleného balíčku pro rok 2023.  

Za jednatele a Residenci Lipno  
Václav Hobora

Residence Lipno